Tijdens de expositie "F/LUISTER" ontstond de installatie "Barbie, Sheela en Anneke". Nicolette en Ine maakten het begin, bezoekers bouwden verder. During the exhibition "F/LUISTER" the installation "Barbie, Sheela and Annek" arose. 

Kijk hier om te zien wat ons startpunt ook al weer was: Check here to find out what our starting point was again: https://inevanson.exto.nl/blog_post/255116905_Installatie+in+het+kader+van+de+expositie+F%2FLUISTER.+Installation+in+the+context+of+the+exhibition+F%2FLUISTER..html

 

We gingen uit van deze twee vrouwbeelden: We departed from these three female images: 

BARBIE: 

SHEELA: 

 

En als eerste voegde ik ANNEKE toe. And I first added ANNEKE: 

 

Aan de bezoekers vroegen wij om de installatie verder uit te bouwen. Om toe te voegen en/of te verwijderen wat zij nodig achtten. We asked visiters to extend the installations. To add and/or to remove what they tought was necessary.

De installatie veranderde continu. Hieronder een indruk. The installation changed continuously. Here under an impression.

Barbie kreeg een sluier (die later door iemand anders weer verwijderd werd). Barbie got a veil (which was removed later by somebody else).

 

Sheela werd omringd door bandjes, kantjes en slingertjes. Sheela got surrounded by straps, lace and garlands.

 

En Anneke kreeg een kroon. And Anneke got a crown.

 

Hieronder volgt (zonder mijn commentaar) een indruk van de veelheid van beelden die verschenen, ontstonden en weer veranderden. Here under you will find (without my comments) an impression of the multitude of images that appeared, arose and disappeared again.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook kwam Marion Steur nog langs. Ze bekeek de installatie, en probeerde haar indrukken in woorden te vatten. Zie hier waar dit toe leidde: http://www.papierenvliegtuig.eu/

Marion Steur came by. She obsurved the installation, and tried to catch her impressions in words. See where this lead to: http://www.papierenvliegtuig.eu/

Een aantal dingen vielen me op in de gesprekjes die ik had met bezoekers. A few things stood out in the small conversations I had with the visiters. 

Mensen vonden het moeilijker om dingen te verwijderen of van plaats te veranderen dan dingen toe te voegen. Bang om in te grijpen in de bijdrage van iemand anders. People found it more diffucult to remove or replace things than to add things. Afraid to intervene with someone elses input. Ook opmerkelijk: mensen wilden vaak decoreren en mooier maken. En wilden het liefst een tamelijk leeg beeld. Met weinig dingen die zouden kunnen afleiden. Also remarkable: people often wanted to decorate and embellish. And wanted a  rather empty image. With very little things that might distract. Alsof ze hun huis inrichtten: kaal en leeg. Terwijl we in ons drukke land met plezier allerlei drukke plekken opzoeken, willen we onze privé-ruimte kaal en leeg. Een mens is een vat van tegenstellingen... As if they were decorating their house: barren and empty. While in our busy land, we look up with relish all kind of crowded places, we want our private space barren and empty. A human being is full of contradiction...

Ik wil graag heel veel dank zeggen aan Nicolette, Eva, Sonja, Legs, Marion en al die anderen wiens naam ik me niet meer herinner. Dank voor jullie bijdrage! I would like to thank Nicolette, Eva, Sonja, Legs, Marion and all the others whose name I do not remember. Thanks very much for your contribution!

 

Reageer op dit bericht